• اعزام یکدستگاه لودر جهت بازسازی سردهنه ها که درسیل اخیرتخریب گردیده بود
اعزام یکدستگاه لودر جهت بازسازی سردهنه ها که درسیل اخیرتخریب گردیده بود
1397/03/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

بدینوسیله اززحمات و پیگیریهای مجدانه بخشدارتلاشگر بخش یانسر جناب مهندس نجفی درخصوص اعزام یکدستگاه لودر جهت بازسازی سردهنه ها که درسیل اخیرتخریب گردیده بود کمال تشکرراداریم

  • بازدید میدانی بخشدار یانسراز کارخانه پنیرناقبی و گاز پرکنی شهرک صنعتی سفید چاه بهشهر
بازدید میدانی بخشدار یانسراز کارخانه پنیرناقبی و گاز پرکنی شهرک صنعتی سفید چاه بهشهر
1397/02/16 \\ اخبار \\ 0 نظر

نظارت وارزیابی خدمات وبررسی مشکلات دربازدیدمیدانی بخشداریانسرازکارخانه پنیرناقبی وگاز پرکنی شهرک صنعتی سفید چاه بهشهر

  • موارد یافته شده : 8