• اهدای لوازم ورزشی ویژه از طرف مقام محترم تربیت بدنی اداره ی آموزش و پرورش شهرستان بهشهر جناب آقای  " علی  حیدریان "
اهدای لوازم ورزشی ویژه از طرف مقام محترم تربیت بدنی اداره ی آموزش و پرورش شهرستان بهشهر جناب آقای " علی حیدریان "
1397/06/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

اهدای لوازم ورزشی ویژه از طرف مقام محترم تربیت بدنی اداره ی آموزش و پرورش شهرستان بهشهر جناب آقای " علی حیدریان " 🌹 به آموزشگاه آزادگان ارضت جهت اجرای بهتر طرح های تابستانه

  • اعزام یکدستگاه لودر جهت بازسازی سردهنه ها که درسیل اخیرتخریب گردیده بود
اعزام یکدستگاه لودر جهت بازسازی سردهنه ها که درسیل اخیرتخریب گردیده بود
1397/03/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

بدینوسیله اززحمات و پیگیریهای مجدانه بخشدارتلاشگر بخش یانسر جناب مهندس نجفی درخصوص اعزام یکدستگاه لودر جهت بازسازی سردهنه ها که درسیل اخیرتخریب گردیده بود کمال تشکرراداریم

  • موارد یافته شده : 10