• اعزام یکدستگاه لودر جهت بازسازی سردهنه ها که درسیل اخیرتخریب گردیده بود
اعزام یکدستگاه لودر جهت بازسازی سردهنه ها که درسیل اخیرتخریب گردیده بود
1397/03/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

بدینوسیله اززحمات و پیگیریهای مجدانه بخشدارتلاشگر بخش یانسر جناب مهندس نجفی درخصوص اعزام یکدستگاه لودر جهت بازسازی سردهنه ها که درسیل اخیرتخریب گردیده بود کمال تشکرراداریم

  • آماده سازی زمینهای شالیزاری جهت نشاء درمزارع رودبار ارضت
آماده سازی زمینهای شالیزاری جهت نشاء درمزارع رودبار ارضت
1397/03/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

آماده سازی زمینهای شالیزاری جهت نشاء درمزارع رودبار ارضت

  • موارد یافته شده : 9