روستای ارضت از توابع بخش یانه بهشهر می باشد

1) نام روستا و وجه تسمیه آن :

نام روستا ارضت می باشد ودرموردوجه تسمیه روستا باید گفت که اسم روستا ابتداپلردواسبا خیل نام داشت ومکان اولیه آن درضلع جنوب شرقی مکان فعلی بوده بعدازمدتی بدلیل امنیت بیشترودوری ازمکان پرخطر به منطقه وسیعتر که اراضی زراعی ومرتعی بودنقل مکان کرده وپیدایش مکان فعلی سبب شده است درواقع ارضت به معنای زمین وسیع وزیاد میباشد.

ازآنجایکه که روستا درمنطقه پهن ووسیع وزیردست کوه شکل گرفت به این نام معروف گشت بدین ترتیب نام روستا برگرفته ارموقعیت طبیعی آن می باشد.

2) تابعیت تقسیماتی :

روستای ارضت جزءدهستان شهدا- بخش یانسر- شهرستان بهشهرواستان مازندران می باشد.

3) موقعیت جغرافیایی و وضعیت جغرافیایی روستا :

این روستا ازنظرموقعیت جغرافیای درطول جغرافیایی53درجه و25دقیقه وعرض جغرافیایی36درجه و23دقیقه واقع شده است درارتفاع 1500مترازسطح دریای آبهای آزادقرارگرفنه است به لحاظ موقیت جغرافیایی ازسمت شمال به اراضی جنگل وکشاورزی،غرب به اراضی زراعی وروستای پارسا،شرق به اراضی کشاورزی وروستای بادله دره وجنوب به زمینهای کشاورزی ومحورگلوگاه دامغان محدودمی شودروستا درپهنه کوهستانی جنگلی واقع شده است.

4) سابقه سکونت وتاریخچه شکل گیری روستا :

سکونت دراین روستابه صورت آباءواجدادی بوده است ودر زمانهای بسیاردور خارج ازمحل«بافت روستا»ساکنان آن زمان درقسمت بالای روستا سکونت داشتند لیکن بعلت سرمای زیادوبادهای موسمی اغلب خانه هاتخریب میگردید بناچار به مرور زمان تغییرمحل وازنظر ساخت وساز به محل فعلی که حالت امن تری داشته است صورت گرفته است.

از 50سال قبل تاکنون ساخت وساز وسکونت اهالی درمحل فعلی بصورت مداوم صورت گرفته است

شکل گیری روستا به صورت دومحل بالامحله وپایین محله اززمانهای بسیاردور بوده است.

درآن زمان اداره مملکت بصورت بلوکات اداره می گردید وقسمت های مختلف مملکت بشکل سربلوک وحکم رانی آنان بود ولذا شخص سربلوک ویااعدان وانصارآنان به روستاسرکشی می کردند ودر اداره آن دخالت داشتند معمول آن بوده است که برای اداره روستا وروستاهای دور به منزل سرشناس روستا مراجعه میکردندوامرونهی آنان بامشورت وصلاحدید بزرگان وسرشناسان روستا صورت میگرفه بعلت پرجمعیت بودن این روستا معمولا افرادی ازروستاهای هم جواربه این روستا مهاجرت میکردند وساکن میشدند بدین لحاظ اقوام مختلفی به نام وفامیل مختلف درروستا سکونت اختیار کردند.

لازم به ذکر است که بعلت رفاهیت مردم درروستاهای هم جوارمهاجرت هایی با.............. نقاط کشورصورت گرفت خوشبختانه این روستا افرادمهاجر نداشته ویااگرمهاجرتی صورت گرفته بصورت انگشت شمار بوده است.

5) فاصله روستاازسایرروستا های همجوار ومراکز دهستان،بخش ونوع راههای روستائی :

فاصله روستا ازروستاهای همجوار روستای بادله دره5/1کیلومتر- فاصله تاروستای پارسا 1 کیلومترفاصله باروستای پیته نو3کیلومترفاصله تامرکزدهستان10کیلومتر تامرکزبخش26کیلومترتامرکز شهرستان76کیلومنروراه دسترسی به روستاآسفالت می باشد.

6) امکانات روستا (آموزشی،اداری،بهداشتی ودرمانی ،بازرگانی،خدماتی وزیربنائی) :

امکانات موجود ازقبیل آب، برق، تلفن، مخابرات، مرکزبهداشت و خانه بهداشت، شرکت تعاونی و جایگاه نفت وگازوئیل، حمام عمومی «زنانه و مردانه» ، مدرسه ابتدائی، جوشکاری، غسالخانه، حسینیه، مسجد، پایگاه بسیج، و ساختمان دهیاری.

7) طرح هادی روستا و سابقه اجدادی آن :

روستا ارضت دارای طرح هادی مصوب می باشد که درسال 1388طرح مذکورتهیه و مصوب گردیده است لذا تاسال93 داخل بافت مسکونی روستا خیابان اصلی به طول200متربازگشایی گردیده وجداول کشیده شده است.

8) حدود وثقور روستا براساس محدوده ثبتی وعرضی و یا بر اساس نقشه طرح هادی روستا :

چهارجهت روستا ازشمال به اراضی جنگل وکشاورزی ازجنوب به زمینهای کشاورزی ومحورگلوگاه- دامغان ازسمت شرق به اراضی کشاورزی وجاده بادله دره ازسمت غرب به اراضی زراعی روستای پارسا.