• روستای ارضت از توابع بخش یانه سر بهشهر می باشد
روستای ارضت از توابع بخش یانه سر بهشهر می باشد
1396/02/19 \\ تاریخچه و معرفی روستا \\ 1 نظر

نام روستا ارضت می باشد ودرموردوجه تسمیه روستا باید گفت که اسم روستا ابتداپلردواسبا خیل نام داشت ومکان اولیه آن درضلع جنوب شرقی مکان فعلی بوده بعدازمدتی بدلیل امنیت بیشترودوری ازمکان پرخطر به منطقه وسیعتر که اراضی زراعی ومرتعی بودنقل مکان کرده وپیدایش مکان فعلی سبب شده است درواقع ارضت به معنای زمین وسیع وزیاد میباشد.

  • موارد یافته شده : 1