• متقاضی  کاشت گیاهان دارویی وگل محمدی درزمینهای کشاورزی
متقاضی کاشت گیاهان دارویی وگل محمدی درزمینهای کشاورزی
1399/12/01 \\ اخبار \\ 0 نظر

مورد حمایت وام ۵۰ میلیونی با بهره پایین و خرید تضمینی تولیدات و باز پرداخت آن با تنفس ۶ ماهه خواهد بود برخوردار می شوند

  • بازدید جناب  مهندس نوروزیان مسئول عمران ومهندس حاجی خانی
بازدید جناب مهندس نوروزیان مسئول عمران ومهندس حاجی خانی
1399/12/01 \\ اخبار \\ 0 نظر

از مزارع کشاورزی شالیزاری بمنظور چگونگی احداث کانال بتونی جهت هدایت آب رودخانه به مزارع شالیزاری(احداث سردهنه وبندهای شالیزاری)در مزرعه ارضت وکلکت