• بازدید میدانی بخشدار یانسراز کارخانه پنیرناقبی و گاز پرکنی شهرک صنعتی سفید چاه بهشهر
بازدید میدانی بخشدار یانسراز کارخانه پنیرناقبی و گاز پرکنی شهرک صنعتی سفید چاه بهشهر
1397/02/16 \\ اخبار \\ 0 نظر

نظارت وارزیابی خدمات وبررسی مشکلات دربازدیدمیدانی بخشداریانسرازکارخانه پنیرناقبی وگاز پرکنی شهرک صنعتی سفید چاه بهشهر

  • روز معلم گرامی باد
روز معلم گرامی باد
1397/02/16 \\ اخبار \\ 0 نظر

به هراداره ای میریم کارمندنشسته وارباب رجوع ایستاده ! به جزءکلاس درس که ارباب رجوع نشسته ومعلم ایستاده است . هفته " معلم" برتمامی معلمان بویژه معلم ارزشمندروستای ارضت جناب دهخدا عزیز مبارکباد.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • موارد یافته شده : 87