• پاکسازی عمومی روستا و حاشیه جاده فرعی واصلی  از زباله  (1401/12/27)
پاکسازی عمومی روستا و حاشیه جاده فرعی واصلی از زباله (1401/12/27)
1401/12/28 \\ اخبار \\ 0 نظر

پاکسازی عمومی روستا و حاشیه جاده فرعی واصلی از زباله (1401/12/27)

  • برگزاری جشن آخرین هفته ی سال ۱۴۰۱ ه ش
برگزاری جشن آخرین هفته ی سال ۱۴۰۱ ه ش
1401/12/28 \\ اخبار \\ 0 نظر

برگزاری جشن آخرین هفته ی سال ۱۴۰۱ ه ش