• هم اندیشی توجیهی سامانه اشتغال روستایی کارا
هم اندیشی توجیهی سامانه اشتغال روستایی کارا
1397/03/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

هم اندیشی توجیهی سامانه اشتغال روستایی کارا باحضوردهیاران، شورای بخش، کارشناسان ادارات وبخشدار محترم بخش یانسر

  • اعزام یکدستگاه لودر جهت بازسازی سردهنه ها که درسیل اخیرتخریب گردیده بود
اعزام یکدستگاه لودر جهت بازسازی سردهنه ها که درسیل اخیرتخریب گردیده بود
1397/03/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

بدینوسیله اززحمات و پیگیریهای مجدانه بخشدارتلاشگر بخش یانسر جناب مهندس نجفی درخصوص اعزام یکدستگاه لودر جهت بازسازی سردهنه ها که درسیل اخیرتخریب گردیده بود کمال تشکرراداریم

  • 1
  • 2
  • 3
  • موارد یافته شده : 44