• بسته شدن ورودی روستای ارضت بمنظور کنترل ورود وخروج افراد به روستا (99/10/24)
بسته شدن ورودی روستای ارضت بمنظور کنترل ورود وخروج افراد به روستا (99/10/24)
1399/11/05 \\ اخبار \\ 0 نظر

به استحضار می رساند بمنظور کنترل وپیشگیری کرونا ویروس از امروز ورود افراد متفرقه وغیر بومی به داخل روستا ممنوع بوده وتحت هرعنوانی اجازه ورود داده نخواهد شد

 • برابر هماهنگی بعمل آمده با متصدی نانوایی مقررگردید نان یک ساعت زودتر بطور کلی پخت گردد
برابر هماهنگی بعمل آمده با متصدی نانوایی مقررگردید نان یک ساعت زودتر بطور کلی پخت گردد
1399/11/05 \\ اخبار \\ 0 نظر

وافراد بامراجعه به نانوایی بدون وقفه ویا هرگونه توقف وتجمع اقدام به دریافت نان نموده ومکان مذکور را ترک نمایند لطفا توجه لازم معمول فرمایند

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • موارد یافته شده : 155