• مرمت لوله شکسته آب شرب روستا خیابان ثامن چهارم (۱۴۰۱/۱۲/۲۵)
مرمت لوله شکسته آب شرب روستا خیابان ثامن چهارم (۱۴۰۱/۱۲/۲۵)
1401/12/28 \\ عملکرد دهیاری \\ 0 نظر

مرمت لوله شکسته آب شرب روستا خیابان ثامن چهارم (۱۴۰۱/۱۲/۲۵)

  • تعویض لامپهای سوخته خیابانی بهمراه نصب دو عدد پهنتاب لاک پشتی
تعویض لامپهای سوخته خیابانی بهمراه نصب دو عدد پهنتاب لاک پشتی
1401/12/28 \\ عملکرد دهیاری \\ 0 نظر

مبلغ هزینه. 4760000(چهارمیلیون وهفتصدو شصت هزار تومان)

  • موارد یافته شده : 10