• احداث دیوارسنگی( مالن چینی )دورحیاط وپارک دهیاری ارضت
احداث دیوارسنگی( مالن چینی )دورحیاط وپارک دهیاری ارضت
1397/06/06 \\ پروژه های عمرانی \\ 0 نظر

ارائه خدمات درمانی ازسوی تیم پزشکی بسیج دانشجویی درروستای ارضت به صورت خانه به خانه انجام گرفت (مورخه ۸/ ۵/ ۱۳۹۷)

  • بنر تبلیغاتی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان وعشایر استان مازندران در ورودی روستای ارضت
بنر تبلیغاتی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان وعشایر استان مازندران در ورودی روستای ارضت
1397/06/06 \\ پروژه های عمرانی \\ 0 نظر

بنر تبلیغاتی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان وعشایر استان مازندران در ورودی روستای ارضت ومسیر جاده سراسری استان مازندران به سمنان

  • 1
  • 2
  • موارد یافته شده : 28