• ادامه اجرای پروژه جدول کشی در روستای ارضت (1۴۰۰/۱/۲۰) خیابان ثاراله
ادامه اجرای پروژه جدول کشی در روستای ارضت (1۴۰۰/۱/۲۰) خیابان ثاراله
1401/12/28 \\ پروژه های عمرانی \\ 0 نظر

ادامه اجرای پروژه جدول کشی در روستای ارضت (1۴۰۰/۱/۲۰) خیابان ثاراله

  • لوله گذاری آب شرب در خیابان عدالت  روستای ارضت (۱۴۰۰/۱/۱۱)
لوله گذاری آب شرب در خیابان عدالت روستای ارضت (۱۴۰۰/۱/۱۱)
1401/12/28 \\ پروژه های عمرانی \\ 0 نظر

لوله گذاری آب شرب در خیابان عدالت روستای ارضت (۱۴۰۰/۱/۱۱)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • موارد یافته شده : 65